Eyes, Dusk, Phantasmagoria, Group Exhibition

Rupture XIBIT, London UK, 2022

Bo Sun, Erin Alles, Li Hei Di, Meryl Yana, Nooka Shepherd, Oda Sønderland, Shiwen Wang, Sofia Nifora, Tsai Yun-Ju, Wenxuan Wang, Xiaoyu1002, Yage Guo

Parallel, Solo Exhibition

Offshoot Gallery, London UK, 2021

Curated by Harriet Min Zhang

After The High Tide, Group Exhibition

Cromwell Place, London UK, 2021

Curated by Tom Lovelace

Wing Ka Ho Jimmi, Veronica Viacava, An Ting Teng, Rita Silva, Bing Ye, Wenxuan Wang, etc.

Walls All Around, Group Exhibition

Fusion, Nottingham UK, 2021

Yage Guo, Yunju Tsai , Yifan He, Heidi Li, Wenxuan Wang, Boxuan SunRuoru Mou

Selected Royal College of Art 2021 graduates

Dyson Gallery, London UK, 2021

Richard Burton, Anne Carney Raines, Alexandra Diez de Rivera, Graham Martin, Rita Silva, An Ting Teng, Yi To, Wenxuan Wang, Myro Wulff, etc.

Final, not Over – again, Group Exhibition

Unit 1 Gallery | Workshop, London UK, 2021

Helen Bermingham, Camilla Bliss, Richard Burton, Anne Carney Raines, Alexandra Diez de Rivera, Sophie Goodchild, Sam Hanner, Nour Jaouda, Hannah Kim, Graham Martin, José Rafael C. Mendes, Catherine Repko, Rita Silva, An Ting Teng, Yi To, Isadora Vogt, Wenxuan Wang, Shiwen Wang (Tweety), Lucy Whitehead, James Xiaozhijian Li, Bowei Yang, Ke Zhang, Ning Zhou


Using Format